کادر آموزشی و اجرایی پیروز


کادر آموزشی و اجرایی متشکل از اساتید مجرب و با تجربه

کادر آموزشی و اجرایی

کادر اجرایی

آقای مرتضی بیرنگ

آقای مرتضی بیرنگ

معاون انضباطی

آقای مهدی فاطمی

آقای مهدی فاطمی

معاون انضباطی

خانم ساناز خباز

خانم ساناز خباز

معاون انضباطی

خانم لیلا بیات

خانم لیلا بیات

مربی بهداشت و مسئول امور اداری

خانم مبینا اکبر

خانم مبینا اکبر

مسئول رسانه

سید حمید حسینی

سید حمید حسینی

کادر اجرایی

کادر آموزشی

خانم طالبی

خانم طالبی

معلم پایه چهارم

خانم حسینی

خانم حسینی

معلم پایه چهارم

خانم بهره مند

خانم بهره مند

معلم پایه پنجم

خانم چلنگر

خانم چلنگر

معلم پایه پنجم

خانم نسرین محمدی

خانم نسرین محمدی

معلم پایه ششم

خانم برزگری

خانم برزگری

معلم پایه ششم